Základní škola
sv. Voršily v Praze

Cizí jazyky

Od školního roku 2018/2019 se v naší škole vyučuje první cizí jazyk od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 4. ročníku. Vycházíme z doporučení zástupců Goethe institutu a Francouzského institutu v Praze, že je vhodnější začít s náročnějším jazykem. Proto volíme jako první cizí jazyk němčinu nebo francouzštinu.

V 1. a 2. ročníku se cizí jazyk vyučuje v časové dotaci 1 + 1 hodina týdně, od 3. ročníku jsou to 3 hodiny týdně. Angličtina je na 2. stupni vyučována v rozsahu 4 hodin týdně.

Velkou motivací pro učení jazyků jsou také poznávací zájezdy do zahraničí (Německa, Rakouska, Francie, Švýcarska), kde mohou žáci uplatnit nabyté znalosti v praxi.

Němčina

Na naší škole vyučujeme němčinu od 1. třídy jako první jazyk. Žáci proto po ukončení devátého ročníku mohou dosáhnout příslušné úrovně dle mezinárodního měřítka – úrovně A2.2-B1.1.

Používáme následující učebnice akreditované MŠMT:

1., 2. a 3. třída se učí shodně podle Hallo Anna 1-3. Pro 4.-5. třídu jsme zavedli Deutschprofis A1 a pro 6., 7., 8. třídy používáme učebnici Klasse A1.2 v rámci prvního jazyka. V 9. ročníku žáci, kteří si vybrali němčinu jako první jazyk, dosáhnou úrovně B1 s učebnicí Klasse B1.1.

Od 6. třídy v rámci druhého jazyka učíme podle Beste Freunde 1.1, (učebnice a pracovní sešit). Pro žáky druhého jazyka v 7. a 8. třídách máme Beste Freunde A1.2. a dále 9. třídy probírají část učebnice Beste Freunde 2.1.

Kromě klasické výuky se u nás žáci mohou vzdělávat také v tandemu dvou učitelů. Letos probíhá tandem ve 3.A, 3.B (ve spolupráci paní učitelky Hany Svobodové a paní učitelky Anežky Vlasaté). Při výuce je kladen důraz na uplatňování aktivizačních forem výuky a konverzaci. Díky možnosti pracovat v menších skupinách je možné lépe diferencovat výuku a uplatňovat individualizovaný přístup k jednotlivým žákům.

Spolupracujeme s Goethe institutem, který je v těsné blízkosti školy. Navštěvujeme filmová i divadelní představení. 

Soutěže motivují naše žáky nejen k vyšším výkonům, ale i ke srovnání s dětmi z jiných pražských i mimopražských škol. Proto se pravidelně účastníme olympiády v německém jazyce, která se koná v prosinci (školní kolo), pokračující obvodní kolo je v únoru. I letos se dostalo 6 žáků do dalšího kola.

Francouzština

Na ZŠ sv. Voršily v Praze se francouzský jazyk učí od 1. do 9. třídy. 
Na konci 9. třídy dosahují žáci úrovně A2-B1. 

V začátcích výuky se děti učí pomocí obrázkového sešitu Clementine, kde si děti zejména vybarvují a spojují obrázky. Žáci se učí první francouzská slova, seznamují se s výslovností, zpívají jednoduché písničky.

Od 3. do 5. třídy mají žáci francouzské učebnice Alex a Zoe, kde je mnoho komiksů, které děti již nejen čtou, ale i hrají jako scénky. Žáky vedeme již k psaní a užívání pravidel francouzského pravopisu.

Od 6. do 9. třídy mají děti další řadu francouzských učebnic, Amis et compagnie 1-3. Děti se učí na druhém stupni již samostatně komunikovat, tvořit věty i reagovat. 

Ve všech třídách mají žáci jednu hodinu týdně s rodilou mluvčí Geraldine Baar, která s dětmi nacvičuje reálné situace, ale do hodin přináší i hravé prvky.

Naše škola je zařazena mezi partnerské školy Francouzského institutu, kam žáci chodí na projekce francouzských filmů nebo navštěvují knihovnu.

Každoročně organizujeme školní kolo francouzské olympiády, s dětmi tvoříme výtvarné projekty, pokud možno, vyjíždíme na třídenní poznávací zájezd do Paříže. V průběhu roku naše škola přijímá též francouzské stážisty, kteří s dětmi konverzují a seznamují je s reáliemi svého regionu.

Angličtina

Na ZŠ sv. Voršily se anglický jazyk učí až od 4. třídy. 

Na prvním stupni jsou tři hodiny týdně. Hravějším způsobem si žáci osvojují základní slovní zásobu, učí se formulovat krátké věty a porozumět jednoduchým informacím. Používá se učebnice Wider World Starter a elektronický pracovní sešit. Učebnice vznikla ve spolupráci s BBC a je doplněna krátkými videi z reálného britského prostředí. Gramatiku představuje animovaný seriál Get Grammar s hlavním hrdinou křečkem Hammy.

Na druhém stupni jsou v 6.-9. třídě čtyři hodiny týdně. Používá se učebnice, papírový pracovní sešit a Extra Online Homework pro Wider World 1-2. Učebnice jsou doplněny opět video příběhy a reálnými rozhovory v seriálu VOX POPS. Žáci se učí slovní zásobu, formulace vět a souvětí, píší krátké texty, komunikují na dané téma.

Škola spolupracuje s programem CIEE Univerzity Karlovy, kdy američtí studenti přichází do naší školy na Czech Trip, aby si ověřili své komunikační dovednosti, a naši žáci na oplátku mají možnost si procvičit svou angličtinu.

Od roku 2015 se pořádá St Ursula’s Scrabble Cup pro libovolné dvojice 5.-9. tříd, kde si v poháru změří své štěstí a znalosti angličtiny.

Na konci 9. třídy dosahují žáci úrovně A2-B1.

beDesign.cz

Přihlášení