Základní škola
sv. Voršily v Praze

Voršilský strom

Koncept hodnotového vzdělávání v Základní škole sv. Voršily v Praze

Posláním naší školy je SPOLEČNĚ naplňovat voršilské heslo SERVIAM – Budu sloužit. Heslo SERVIAM symbolizuje životní postoj, který zakládáme na lásce k Bohu a člověku, přičemž lásku k Bohu projevujeme modlitbou a důvěrou, lásku k člověku v našich vztazích. Vlastním příkladem a společným prožitkem vedeme děti k hlubšímu porozumění voršilského hesla SERVIAM – pomáháme jim učit se žít tak, aby dělaly, co dělat mají, k prospěchu svému i ostatních. Cestu k naplnění voršilského hesla SERVIAM představuje deset ctností, na kterých zakládáme naše školní společenství. Naším společným úkolem je rozvíjet tyto hodnoty v dětech i nás samých.

Deset hodnot Voršilského stromu

1. SPOLU JE NÁM DOBŘE

Vedeme děti k tomu, aby se staly osobnostmi, které budou schopny vytvářet kolem sebe fungující společenství. Podporujeme je ve vytváření harmonických vztahů a pevných přátelství ve škole i mimo školu.

2. CTÍME PRAVIDLA

Objevujeme spolu s dětmi pravidla, která zaručují bezpečné prostředí pro učení, prožívání vztahů a osobnostní růst, a pomáháme jim je přijmout za svá. Rozvíjíme v dětech chápání spravedlnosti a povzbuzujeme je k příkladnému chování.

3. VNÍMÁME A NASLOUCHÁME

Povzbuzujeme děti k pozornému naslouchání a vnímání dění kolem sebe. Pomáháme jim, aby se učily ze svých zkušeností, všímaly si toho, k čemu jsou v životě povolány, byly vnímavé při svém rozhodování a ochotné nést důsledky svého rozhodnutí.

4. JEDNÁME POCTIVĚ

Vedeme děti k tomu, aby vyrůstaly v osobnosti, které budou mluvit a jednat pravdivě a čestně a budou pro druhé důvěryhodnými. Seznamujeme je s učením Ježíše Krista, v němž nacházíme vzor a pramen pravdivého a pokojného života.

5. DÁVÁME A PŘIJÍMÁME

Pomáháme dětem rozpoznávat a přijímat dary a nadání, které dostaly, učíme je, aby za ně byly vděčné, rozvíjely je a využívaly je nejen pro sebe, ale i pro službu druhým.

6. PŘEMÝŠLÍME A RADUJEME SE

Vytváříme prostředí, které umožňuje rozvíjet kritické myšlení a sdílet své poznání beze strachu z kritiky, nebo odmítnutí. Vedeme děti k tomu, aby uměly správně rozlišovat a s radostí se zapojovaly do dění ve světě.

7. MÁME VÍRU A NADĚJI

Vedeme děti k tomu, aby ve svém přesvědčení vycházely z víry v Boha a do budoucnosti se dívaly s nadějí. Povzbuzujeme je, aby důvěřovaly sobě i druhým.

8. JSME ODVÁŽNÍ A VYTRVALÍ

Podporujeme děti, aby byly odvážné při svém jednání a v komunikaci s druhými lidmi. Pomáháme jim vyrovnat se s neúspěchy a pozitivně reagovat na změny a nové okolnosti.

9. MÁME SE RÁDI

Povzbuzujeme děti, aby se měly rády, přijímaly sebe i druhé takové, jaké jsou. Učíme je soucítit s druhými a vzájemně si odpouštět.

10. VÁŽÍME SI OKOLÍ

Vedeme děti k tomu, aby si vážily prostředí, kde žijí, a aby o ně pečovaly.

 

K pochopení podstaty a smyslu hodnot Voršilského stromu vedeme děti zejména prostřednictvím prožitkových aktivit, které navozujeme ve třídě s určitým záměrem a zakončujeme společnou reflexí, nebo také bezprostřední reakcí na dění kolem nás v podobě komentáře či diskuse s dětmi, jak se v dané situaci správně zachovat. Společný prožitek je pro nás cestou, jak hodnoty pochopit a osvojit si je pro život.

beDesign.cz

Přihlášení