Základní škola
sv. Voršily v Praze

Školská rada

Kontaktní e-mail ŠR: skolskarada@zssv.cz

Jednací řád ŠR: ZDE

Školský zákon: ZDE
(Vybraná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.)

Členové školské rady (od 2021/2022)

Za zřizovatele:

Pavla Pěstová – S. M. Bernadetta, OSU
Jana Ptáčková – S. M. Klára, OSU
Marta Šmídová – S. M. Magdalena, OSU

Za zákonné zástupce žáků:

Alžběta Havlínová – předsedkyně ŠR
Martin Loučka – zapisovatel ŠR
Zuzana Vránová

Za pedagogické pracovníky:

Ludmila Kotěrová
Stanislava Šimková
Vít Zeman – místopředseda

Působnosti školské rady

Školská rada (ŠR) je zřízena v souladu s ust. § 167 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ŠR vykonává své působnosti podle ust. § 168 školského zákona, a to:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správ ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zápisy z jednání ŠR 

beDesign.cz

Přihlášení