Základní škola
sv. Voršily v Praze

Nadaní žáci

Každé dítě má své nadání – hudební, výtvarné, sportovní, pohybové…
Každý talent je dar, se kterým je třeba stejně jako s biblickými hřivnami hospodařit a rozvíjet ho.
Program je určen pro žáky 1. stupně.

Skupinový program pro nadané děti na naší škole koordinuje Mgr. Magdalena Šilarová.

silarova.magdalena@zssv.cz

Škola je členem SIPON – Sítě podpory nadání (informace na www.talentovani.cz) a Krajské sítě podpory nadání.

Co je cílem skupinového programu?

  • vyhledávání intelektově nadaných dětí
  • podpora rozvoje nadaných dětí
  • poskytování individuální péče, která vychází z konkrétních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků (skupinová práce, řešení náročnějších úkolů)
  • pro mimořádně nadané žáky možnost vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, podle kterého pak bude žák pracovat pod vedením třídního učitele ve spolupráci s koordinátorem programu péče o nadané žáky, příp. s vyučujícími dalších předmětů

Jak dítě do skupinového programu přihlásit?

Program je určen pro nadané žáky, kterým běžná výuka nestačí, potřebují další podněty a rozvoj. Na naší škole funguje od roku 2009/2010.

Předpoklady pro zařazení do skupinového programu je třeba potvrdit vyšetřením dítěte v pedagogicko-psychologické poradně a následným vyjádřením o míře jeho nadání. Za tímto účelem můžete kontaktovat Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu nebo jinou poradnu podle vlastního výběru. O zařazení do programu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení poradny.

> Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8, Pernerova 8, tel. 222 322 624

Jak probíhá skupinový program?

V rámci skupinového programu pracují s dětmi asistentky, které také spolupracují s třídními učiteli a s vyučujícími dalších předmětů. Žáci pracují ve skupině nadaných mimo svoji kmenovou třídu jednu hodinu týdně v době vyučování, a to v každém předmětu, do kterého se promítá jejich nadání (český jazyk, matematika, člověk a svět), což jim umožní prohlubování a rozšiřování učiva a plnění náročnějších úkolů. Naším cílem je podpořit u dětí systematický rozvoj rozumových schopností a naplnit jejich specifické vzdělávací potřeby.

Bližší informace můžete získat od třídních učitelů nebo od koordinátorky péče o nadané.

> Jak poznat nadané dítě
> Test pro rodiče
> Práce s nadanými dětmi

beDesign.cz

Přihlášení