Základní škola
sv. Voršily v Praze

Druhý stupeň

Český jazyk

Předmět český jazyk je členěn na tři okruhy – jazyková výchova (mluvnice), komunikační a slohová výchova a literární výchova. Při výuce je kladen důraz na komunikační schopnosti, tvůrčí činnost a spolupráci. Učitel učí žáky umění učit se. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni číst s porozuměním, porozumět informacím a pracovat s nimi, užívat jazyk v mluvené i psané podobě.

Časová dotace v 6.-9. ročníku jsou 4 hodiny. Z toho komunikační a slohová výuka představuje 1 hodinu, jazyková výchova 2 hodiny, literární výchova 1 hodinu.

Druhý stupeň navazuje na první stupeň, upevňuje a rozvíjí již získané vědomosti a přidává k nim nové informace. Žáci se účastní olympiády v českém jazyce a recitační soutěže Poetické setkání.  

Výuka probíhá v kmenových třídách, může být doplněna výukou v knihovně, divadelním představením, besedou, interaktivním programem podle aktuální nabídky.

Matematika

Matematika se na 2. stupni učí podle učebnic autorů Odvárko a Kadleček nebo Hejný a kolektiv. Výuka probíhá především konstruktivisticky, a tak je kladen důraz na pochopení látky, která je podpořena procvičováním a opakováním. 

V 6.-9. ročníku se vyučují čtyři hodiny matematiky týdně. V 9. ročníku je zpravidla jedna hodina týdně půlena (učí se jen polovina třídy a po ní druhá), aby mohla výuka probíhat více individuálně. 

Naši žáci se s úspěchem pravidelně účastní soutěží Matematický klokan a Matematická olympiáda

V rámci přípravy na přijímací zkoušky mají žáci 9. ročníku možnost přihlásit se na kroužek Matematika pro 9. třídu, kde si opakují a upevňují látku 2. stupně.

beDesign.cz

Přihlášení