Základní škola
sv. Voršily v Praze

Prohlášení ke stávce škol dne 27. 11. 2023

Podporu stávce veřejných škol vyjadřujeme tímto prohlášením:

Ztotožňujeme se s názory pedagogů a odborů ze státních škol, nesouhlasíme se snižováním financí pro nepedagogické pracovníky, snižováním PHmax, regulací asistentů a odlivu peněz ze školství.

Církevní školy jsou vůči státu ve stejném postavení jako školy soukromé, spadají tedy do odlišného režimu financování. Zároveň se ale výše financí pro církevní školy vypočítává z financí pro školy veřejné. Církevní školy jsou tedy závislé na financích od státu, aby mohly poskytovat veřejnou službu v oblasti vzdělávání ve prospěch dětí a mládeže bez ohledu na jejich socioekonomické zázemí či případný zdravotní handicap.

Naše škola poskytuje výchovně vzdělávací program s důrazem na hodnotové vzdělávání, individualizaci, rozvoj nadání i zájmů všech žáků v souladu se Strategií 2030+.  Příspěvek na vzdělávání, který škola vybírá od rodičů svých žáků, je plně využit na zajištění pracovních pomůcek a učebnic, na financování asistentů pedagogů, umožnění tandemové výuky a dalších projektů ve prospěch potřeb našich žáků. Žákům, kterým by v možnosti vzdělávání na naší škole bránila socioekonomická situace rodiny, je výše příspěvku na vzdělávání ponížena.

Víme, že je nutné hledat další zdroje financování, které umožní v naší škole udržet kvalitní pedagogy a úroveň vzdělávání a které zároveň nebudou závislé na státním rozpočtu. Jsme si rovněž vědomi důležitosti podpory církevního školství státem. Církevní školy jsou ve společnosti důležitým vzdělávacím subjektem. Poskytujíširokému spektru dětí a mládeže kvalitní vzdělání prostřednictvím různých typů škol bez ohledu na jejich konfesi. I to je důvod, proč plně podporujeme naše kolegy z veřejných škol.

Pedagogický sbor ZŠ sv. Voršily v Praze

Prohlášení

beDesign.cz

Přihlášení